Zasady ogólne

 

Regulamin sklepu internetowego Oponex.eu

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.oponex.eu przez przedsiębiorcę Marcina Salamon, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „MARTIN Marcin Salamon” z siedzibą w Nowym Sączu.

 

§ 1 Definicje

 

1. Sprzedawca – przedsiębiorca Marcin Salamon, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MARTIN Marcin Salamon” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Sosnowa 7c, 33-300 Nowy Sącz, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 737-143-91-71, Regon: 120124551, nr tel. 662 324 780, adres e-mail: biuro@oponex.eu świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

2. Regulamin – niniejszy regulamin, który w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

3. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w celu nabycia Towarów w Sklepie Internetowym.

 

4. Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem http://www.oponex.eu, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

 

5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (polegającej na zawarciu umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

 

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży.

 

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.oponex.eu, w tym w szczególności zasady składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

3. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego, za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony: www.oponex.eu.

 

 1. W ramach wymagań technicznych warunkujących korzystanie ze Sklepu Internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki zasobów internetowych, akceptującej pliki typu cookie, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 

5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

6. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści zabronionych przez przepisy prawa oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

 

7. Stosownie do obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania Towaru bez wad fizycznych oraz prawnych w tym do zapewnienia zgodności Towaru z umową.

 

§ 3 Składanie i realizacja zamówień

 

1. Przedmiotem sprzedaży są zaprezentowane w chwili składania Zamówienia i szczegółowo opisane na stronie Sklepu Internetowego Towary, które stanowią: opony nowe, opony używane, opony bieżnikowane czyli zregenerowane poprzez nałożenie nowego bieżnika oraz felgi. Towary dostępne w Sklepie Internetowym spełniają warunki bezpieczeństwa.

 

2. Wszystkie ceny podane przy Towarach na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podanymi w złotych polskich. Wskazane ceny nie obejmują kosztów wysyłki o których Klient jest szczegółowo informowany w procesie składania Zamówienia.

 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

4. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

a)       za pośrednictwem Sklepu Internetowego wypełniając interaktywny formularz Zamówienia;

b)       telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Kontakt, podając Sprzedawcy niezbędne dane do zrealizowania Zamówienia.

 

5. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Klienta taryfą.

 

6. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem przerw powstałych w czasie okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się raz w miesiącu i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem godzin.

 

7. W procesie składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez dodanie Towarów do koszyka, a następnie skonfigurowanie Zamówienia zgodnie z prezentowanymi na stronie Sklepu Internetowego instrukcjami.

8. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą ustalonego loginu i hasła. Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupów w ramach Sklepu.

 

9. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim kontem. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim.

 

10. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta telefonicznie lub poprzez wyświetlane na stronie Sklepu Internetowego podsumowanie Zamówienia o łącznej cenie nabywanego Towaru wraz z podatkamii kosztami dostawy, które zobowiązany jest ponieść Klient w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży. Klient przesyła zamówienie na formularzu Sklepu Internetowego poprzez użycie przycisku „zapłać”, celem potwierdzenia, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

11. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia
i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 

12. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 

13. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy:

a)      drogą elektroniczną, na adres e-mail Klienta - potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia oraz niniejszym Regulaminem i informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Klienta (w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą serwisu Sklepu internetowego);

b)      drogą elektroniczną, na adres e-mail Klienta lub telefonicznie - potwierdzenie zawarcie umowy sprzedaży Towarów na odległość stanowiące oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta nabycia Towarów oraz informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

 

14. Dopóki Sprzedawca nie złożył oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta, stanowiącego potwierdzenie zawarcie Umowy Sprzedaży, w przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty z powodu niedostępności zamówionego Towaru, Klient otrzyma od Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 10 dni od złożenia zamówienia wiadomość e-mail wskazującą na brak akceptacji oferty przez Sprzedawcę. W takim przypadku jeżeli Klient dokonał w związku ze złożonym Zamówieniem płatności Sprzedawca niezwłocznie zwraca Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

15. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej potwierdzenia złożenia Zamówienia, potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość, niniejszego regulaminu oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r. poz. 827).

 

16. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności złożonego Zamówienia z treścią otrzymanego potwierdzenia złożenia Zamówienia, należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.

 

17. Zmiana treści Zamówienia przez Klienta lub anulowanie Zamówienia jest możliwe do czasu, otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcie umowy sprzedaży Towarów na odległość. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

 

§ 4 Warunki płatności

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a)      za pobraniem – płatne gotówką kurierowi przy dostawie towaru.

b)      przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na właściwy rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu Zamówienia lub na stronie Sklepu Internetowego.

c)      przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu

d)     gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

 

 

2. Termin płatności:

a)       w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru;

b)       w przypadku płatności przelewem bankowym lub poprzez zewnętrzny system płatności PayU – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

c)       w przypadku płatności gotówką – w dniu odbioru Towaru w siedzibie Sprzedawcy

 

§ 5 Koszty i termin wysyłki

 

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.  Termin realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych licząc od dnia:

a. zawarcia Umowy sprzedaży - w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”

b. wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy - w wypadku wyboru opcji płatności przelewem bankowym

c. otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta - w wypadku wyboru opcji płatności przelewem poprzez zewnętrzny system płatności PayU

z zastrzeżeniem, że w sytuacji gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia zamówionego Towaru z magazynów producentów czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu nie więcej niż do 30 dni roboczych.

 

3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej. Klient jest obciążany kosztami dostawy (według cennika dostawy), wskazanymi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce  „Dostawa towaru”. Po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą istnieje również możliwość uzgodnienia osobistego odbioru Towarów przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy.

 

4. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon fiskalny lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiący załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Wymienione dokumenty sprzedaży na żądanie Klienta po wcześniejszym skontaktowaniu się i uzgodnieniu tego ze Sprzedawcą mogą być przekazane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Klienta.

 

5.  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, Sprzedawca zaleca sporządzenie w obecności kuriera, protokołu szkody oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Sprzedawcy.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 

1. Klient mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni,

a)      od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności,

b)      od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części - w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach,

c)      od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy - w przypadku umowy która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony.

 

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: „MARTIN Marcin Salamon” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Sosnowa 7c, 33-300 Nowy Sącz lub na adres e-mail: biuro@oponex.eu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Konsument może (nie jest to obowiązkowe) skorzystać ze wzoru oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: (link) oraz jest przesyłany przez Sprzedawcę Konsumentowi za pośrednictwem wiadomości e-mail w formie pliku pdf wraz z potwierdzeniem zawarcie umowy sprzedaży Towarów na odległość a także dołączony w formie papierowej do przesyłki będącej przedmiotem dostawy Towarów.

 

4. Sprzedawca niezwłocznie przesyła na adres e-mail Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@oponex.eu.

 

5. W przypadkach określonych obowiązującymi przepisami prawa, uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi, między innymi w odniesieniu do umów:

a)      której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli oryginalne opakowanie zostało otwarte przez Konsumenta po dostarczeniu;

b)      dotyczącej świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)      której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)     której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e)      której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, niemożliwy do zwrócenia po jego otwarciu – ze względu na ochronęzdrowia lub higienę;

f)       w której przedmiotem świadczenia są towary nierozłącznie połączone, ze względu na swój charakter, z innymi rzeczami po ich dostarczeniu.

 

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkiedokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta.Zwrot środków wpłaconych przez Konsumenta nastąpi przy użyciu takiegosamego sposobu zapłaty, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków, który jednaknie może wiązać się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

7. W przypadku zwrotu kosztów dostarczenia Towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta) w związku z odstąpieniem Konsumenta od umowy, Sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia przez Konsumenta.

 

8. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Konsument obowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar powinien być zwrócony na adres: „MARTIN Marcin Salamon” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Sosnowa 7c, 33-300 Nowy Sącz. Sprzedawca jest zobowiązany – w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy – do odbioru Towarów, które ze względu na ich charakter, Konsument nie może w zwykłym trybie odesłać, a zostały dostarczone Konsumentowi w ramach umowy zawartej na odległość.

 

9. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (czyli koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy) w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.    

 

10. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem pobranej płatności od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

 

11. Klientowi nieposiadającemu statusu Konsumenta nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

12. Konsument, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości Towaru, będące następstwem postępowań,które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą, konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ 7 Rękojmia

 

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne sprzedanego Towaru (rękojmia). Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 

2. Przez wadę fizyczną Towaru rozumie się niezgodność Towaru z umową, a w szczególności jeżeli:

a)      nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)      nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)      nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)     nastąpiło wydanie rzeczy w stanie niezupełnym;

e)      rzecz została nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona, a czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

 

3. W zakresie wad prawnych Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

 

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę Klient w ramach reklamacji z tytułu rękojmi może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy - o ile wada jest istotna;

b)  żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 

5. Uprawnienia Klienta wskazane w § 7 pkt 3 lit a) niniejszego Regulaminu nie będą mogły być zrealizowane, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad lub usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 

6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniom Klienta z § 7 pkt 3 lit b) niniejszego Regulaminu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia

 

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. W przypadku zakupu przez Klienta towarów używanych okres odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy ulega skróceniu do roku, licząc od dnia wydania rzeczy. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.

 

9. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 7 pkt 8 niniejszego Regulaminu.

 

10. W terminach określonych w § 7 pkt 9 niniejszego Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Po uprzednim skontaktowaniu się i uzgodnieniu tego ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę.

 

12. W stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem z uwagi na objęcie Towarów stanowiących przedmiot sprzedaży w Sklepie Internetowym gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanego Towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

 

 

§ 8 Procedura reklamacji

 

1. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży można składać telefonicznie na wskazany na stronie Sklepu Internetowego numer telefonu w zakładce „Kontakt”, pisemnie na adres Sprzedawcy: „MARTIN Marcin Salamon” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Sosnowa 7c, 33-300 Nowy Sącz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@oponex.eu. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego przygotowanego przez Sprzedawcę, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub przesłanego przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

2. W ramach procedury składania reklamacji Sprzedawca w celu jej usprawnienia zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.

 

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta, informując o jej przyjęciu bądź odrzuceniu i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli sprzedawca w terminie czternastu dni nie ustosunkował się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem zawierającej zażądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny, określające kwotę, o którą cena ma być obniżona, uważa się, że Sprzedawca uznał za uzasadnione zawarte w niej żądanie.

 

§ 9 Gwarancja

 

1. Wskazane w Sklepie Internetowym Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego Towaru oraz szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w opisie Towarów na stronach Sklepu Internetowego oraz w dokumencie gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 

2. W przypadku Towarów posiadających gwarancje producentów realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, dokładne adresy tych punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do Towarów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji także za pośrednictwem Sprzedającego.

 

3. Na wybrane i wyraźnie wskazane w opisie na stronach Sklepu Internetowego Towary w postaci opon bieżnikowanych Sprzedawca udziela dożywotniej gwarancji, która obejmuje ukryte wady fabryczne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, ujawnione w okresie obowiązywania dożywotniej gwarancji podczas prawidłowej eksploatacji w okresie w jakim ogumienie dopuszczone jest do użytku. Aktualizowana na bieżąco lista Towarów objętych dożywotnią gwarancją dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego.

 

4. Okres obowiązywania dożywotniej gwarancji rozpoczyna się od daty wydania Towaru do chwili osiągnięcia przez bieżnik opony minimum 2 mm wysokości - w przypadku opony letniej i 3 mm wysokości - w przypadku opony zimowej, z zastrzeżeniem że z uwagi na zmniejszającą się w naturalny sposób z upływem czasu jakość (żywotność) ogumienia po upływie 4 lat od zakupu gwarancja dożywotnia jest nieważna.

 

5. Na pozostałe wybrane i wyraźnie wskazane w opisie na stronach Sklepu Internetowego opony z wyłączeniem opon bieżnikowanych objętych dożywotnią gwarancją Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, obejmującej wyłącznie wady fabryczne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji podczas prawidłowej ich eksploatacji. Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od daty wydania Towaru.

 

6. Gwarancją o której mowa w § 8 pkt 3 i 5 niniejszego Regulaminu nie są objęte:

a) wady Towaru, o których Klient wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć w momencie nabycia Towaru;

b) wady spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem Towaru umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa;

c) wady spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem Towaru w wyniku wadliwie przeprowadzonego montażu lub demontażu niezgodnego z instrukcją;

d) wady spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem Towaru w wyniku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem lub używania w nieprawidłowy sposób;

e) wady spowodowane na skutek uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, powstałych na skutek czynników zewnętrznych

d) opony z poziomem bieżnika poniżej 2 mm – opony letnie i 3 mm - opony zimowe.

 

7. Gwarancja o której mowa w § 8 pkt 3 i 5 niniejszego Regulaminu nie pokrywa:

a) kosztów wezwania, holowania, dodatkowego czasu podróży i wynagrodzenia za pracę, przestoju pojazdu, rozładowania pojazdu, wynajęcia pojazdu zastępczego, ponownego załadunku itp.

b) wszelkich strat ekonomicznych i szkód (obejmujących m.in. utratę zysku, przychodów, wartości firmy lub spodziewanych oszczędności, kosztów wulkanizacyjnych, kosztów napraw);

c) roszczeń przedstawionych użytkownikowi pojazdu przez osoby trzecie;

d) wszelkich innych uszkodzeń, szkód, strat i obrażeń, spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio wadą produktu, wadą wykonawczą lub spowodowaną niedbalstwem lub błędem pracowników wszystkich podmiotów świadczących usługi serwisowe dla ogumienia.

 

8. W celu skorzystania z Gwarancji, Klient jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną oraz opisem usterki na adres Sprzedawcy „MARTIN Marcin Salamon” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Sosnowa 7c, 33-300 Nowy Sącz. W przypadku, gdy Klient nie będzie posiadał karty gwarancyjnej, gwarancja jest nieważna. Koszty dostarczenia do Sprzedawcy Towaru objętego gwarancją, jak też koszty dostarczenia Towaru z powrotem do Klienta wykonującego uprawnienia z tytułu gwarancji pokrywa gwarant.

 

9. W ramach udzielonych Gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do dokonania w ciągu 14 dni od dostarczenia wadliwego Towaru na adres Sprzedawcy do bezpłatnej naprawy Towaru lub, jeżeli naprawa nie będzie możliwa albo będzie związana z nadmiernymi kosztami, wymiany Towaru na nowy. W przypadku, gdy wymiana Towaru nie będzie możliwa albo będzie związana z nadmiernymi kosztami, Sprzedawca zwróci Klientowi na podany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym, wedle życzenia Klienta, kwotę za którą Klient nabył Towar.

 

10. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 

§ 10 Polityka prywatności

oraz ochrona danych osobowych

 Klauzula informacyjna

 

Poniższa informacja jest wpisana w art. 13 ust. 1 i 2 do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.  Prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest MARTIN MARCIN SALAMON, numer NIP  737-143-91-71, numer REGON  120124551,   (dalej „My”)

Możesz się z nami skontaktować:

 • Listownie, na adres: ul. Sosnowa 7c, 33-300 Nowy Sącz,
 • Mailowo, na adres: biuro@oponex.eu

 

Twoje dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:
 • w ramach kupna - sprzedaży, w tym transakcji w sklepie internetowym,
 • obsługi reklamacji,
 • udzielenia gwarancji,
 • wykonania wycen produktów,
 • zapewnienia poprawnej jakości usług ,
 • obsługi próśb do nas kierowanych,
 • obsługi Twoich próśb zapytań, które do Nas są kierowane w związku z realizacją,
 1. realizacja obowiązku niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – (podstawa prawna: art. 6 ust 1 c) RODO np.:
 • przekazanie danych na żądanie sądu, policji,
 1. realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO np.
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • obsługa Twoich próśb zapytań, które do Nas są kierowane w związku z wykonaniem umowy,
 • windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych,
 • przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej,

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Ciebie podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji rozpocząć współpracy. Jeżeli będą wymagać od nas przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych np. ze względów podatkowych.

 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

1) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;

2) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

a) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,

b) podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Tobą umowy, np. 
w obsłudze korespondencji,

c) podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, rachunkową ;

3) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

a)  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b) podmiotom nabywającym wierzytelności;

c) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów dla Ciebie,;

d) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych;

4) organom państwowym  np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

 

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać w związku z realizacją umowy przez okres ich realizacji transakcji oraz czas dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania tych transakcji lub do czasu uprawomocnienia wyroku. W związku z realizacją przepisów prawa, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach np. podatkowych.

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 • prawo usunięcia danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych;
 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo cofnięcia zgody bez podawania przyczyn;
 • prawo do sprzeciwu wobec:
 • przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania
 • przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

 

Swoje prawa wymienione możesz realizować w każdym czasie, występując 
z odpowiednim żądaniem. Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. Udzielimy Ci informacji, o których mowa wyżej, na piśmie.

 

Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np.  zlikwidowano Spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).

Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje 
o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

§ 11 Zmiana Regulaminu

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

§12 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu Internetowego.

 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta mającego status Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, przyznające Konsumentom uprawnienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu w przypadku sprzeczności między nimi.

 

4. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin”.