Reklamacje i zwroty

 

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY - aby pobrać dokument kliknij w miniaturkę -->

 

Procedura reklamacji

 

1. Reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży można składać telefonicznie na wskazany na stronie Sklepu Internetowego numer telefonu w zakładce „Kontakt”, pisemnie na adres Sprzedawcy: „MARTIN Marcin Salamon” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Sosnowa 7c, 33-300 Nowy Sącz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@oponex.eu. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego przygotowanego przez Sprzedawcę, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub przesłanego przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

 

2. W ramach procedury składania reklamacji Sprzedawca w celu jej usprawnienia zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.

 

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta, informując o jej przyjęciu bądź odrzuceniu i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli sprzedawca w terminie czternastu dni nie ustosunkował się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem zawierającej zażądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny, określające kwotę, o którą cena ma być obniżona, uważa się, że Sprzedawca uznał za uzasadnione zawarte w niej żądanie.

 

Gwarancja

 

1. Wskazane w Sklepie Internetowym Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego Towaru oraz szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w opisie Towarów na stronach Sklepu Internetowego oraz w dokumencie gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 

2. W przypadku Towarów posiadających gwarancje producentów realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, dokładne adresy tych punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do Towarów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji także za pośrednictwem Sprzedającego.

 

3. Na wybrane i wyraźnie wskazane w opisie na stronach Sklepu Internetowego Towary w postaci opon bieżnikowanych Sprzedawca udziela dożywotniej gwarancji, która obejmuje ukryte wady fabryczne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, ujawnione w okresie obowiązywania dożywotniej gwarancji podczas prawidłowej eksploatacji w okresie w jakim ogumienie dopuszczone jest do użytku. Aktualizowana na bieżąco lista Towarów objętych dożywotnią gwarancją dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego.

 

4. Okres obowiązywania dożywotniej gwarancji rozpoczyna się od daty wydania Towaru do chwili osiągnięcia przez bieżnik opony minimum 2 mm wysokości - w przypadku opony letniej i 3 mm wysokości - w przypadku opony zimowej, z zastrzeżeniem że z uwagi na zmniejszającą się w naturalny sposób z upływem czasu jakość (żywotność) ogumienia po upływie 4 lat od zakupu gwarancja dożywotnia jest nieważna.

 

5. Na pozostałe wybrane i wyraźnie wskazane w opisie na stronach Sklepu Internetowego opony z wyłączeniem opon bieżnikowanych objętych dożywotnią gwarancją Sprzedawca udziela 12 miesięcznej gwarancji, obejmującej wyłącznie wady fabryczne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji podczas prawidłowej ich eksploatacji. Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od daty wydania Towaru.

 

6. Gwarancją o której mowa w § 8 pkt 3 i 5 niniejszego Regulaminu nie są objęte:

a) wady Towaru, o których Klient wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć w momencie nabycia Towaru;

b) wady spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem Towaru umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa;

c) wady spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem Towaru w wyniku wadliwie przeprowadzonego montażu lub demontażu niezgodnego z instrukcją;

d) wady spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem Towaru w wyniku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem lub używania w nieprawidłowy sposób;

e) wady spowodowane na skutek uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, powstałych na skutek czynników zewnętrznych

d) opony z poziomem bieżnika poniżej 2 mm – opony letnie i 3 mm - opony zimowe.

 

7. Gwarancja o której mowa w § 8 pkt 3 i 5 niniejszego Regulaminu nie pokrywa:

a) kosztów wezwania, holowania, dodatkowego czasu podróży i wynagrodzenia za pracę, przestoju pojazdu, rozładowania pojazdu, wynajęcia pojazdu zastępczego, ponownego załadunku itp.

b) wszelkich strat ekonomicznych i szkód (obejmujących m.in. utratę zysku, przychodów, wartości firmy lub spodziewanych oszczędności, kosztów wulkanizacyjnych, kosztów napraw);

c) roszczeń przedstawionych użytkownikowi pojazdu przez osoby trzecie;

d) wszelkich innych uszkodzeń, szkód, strat i obrażeń, spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio wadą produktu, wadą wykonawczą lub spowodowaną niedbalstwem lub błędem pracowników wszystkich podmiotów świadczących usługi serwisowe dla ogumienia.

 

8. W celu skorzystania z Gwarancji, Klient jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną oraz opisem usterki na adres Sprzedawcy „MARTIN Marcin Salamon” z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Sosnowa 7c, 33-300 Nowy Sącz. W przypadku, gdy Klient nie będzie posiadał karty gwarancyjnej, gwarancja jest nieważna. Koszty dostarczenia do Sprzedawcy Towaru objętego gwarancją, jak też koszty dostarczenia Towaru z powrotem do Klienta wykonującego uprawnienia z tytułu gwarancji pokrywa gwarant.

 

9. W ramach udzielonych Gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do dokonania w ciągu 14 dni od dostarczenia wadliwego Towaru na adres Sprzedawcy do bezpłatnej naprawy Towaru lub, jeżeli naprawa nie będzie możliwa albo będzie związana z nadmiernymi kosztami, wymiany Towaru na nowy. W przypadku, gdy wymiana Towaru nie będzie możliwa albo będzie związana z nadmiernymi kosztami, Sprzedawca zwróci Klientowi na podany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym, wedle życzenia Klienta, kwotę za którą Klient nabył Towar.

 

10. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.